Với Odoo, bạn có thể quản lý tiền công và chi phí cho nhân viên của mình một cách dễ dàng.

Những thông tin cần thiết để sử dụng bảng chấm công

Để có thể sử dụng các bảng chấm công cho tất cả nhân viên, đầu tiên bạn phải xác định những nhân viên là người dùng hệ thống. Các form mô tả, định nghĩa của nhân viên có chứa các thông tin cần thiết để sử dụng Bảng chấm công, chẳng hạn như các chức danh công việc, và các chi phí theo giờ.

Hai trường sẽ được quan tâm đặc biệt để bạn quản lý các Bảng chấm công: các sổ nhật ký quản trị và các sản phẩm.

Tất cả các mục quản trị về chi phí của lần dịch vụ này sẽ được lưu trữ trong các sổ nhật ký quản trị. Điều này cho phép bạn tách riêng các chi phí của dịch vụ với các chi phí khác của công ty, chẳng hạn như mua nguyên vật liệu, chi phí biên lai và hợp đồng thầu phụ. Bạn có thể sử dụng các sổ nhật ý khác nhau cho từng người lao động để tách chi phí của bộ phận hoặc theo chức năng.

Các nhân viên cũng được kết hợp với một sản phẩm trong cơ sở dữ liệu của bạn trong Odoo. Một nhân viên được liên kết với một sản phẩm, vì vậy họ có thể mua (thầu phụ) hay thanh toán hóa đơn (quản lý dự án). Bạn có để tạo ra một sản phẩm cho từng loại công việc trong công ty của bạn.

Các thông tin sau đây là quan trọng trong các hình thức sản phẩm:

  • Tên: thư ký, nhân viên bán hàng hoặc quản lý dự án
  • Loại sản phẩm: Dịch vụ
  • Đơn vị đo: Giờ hoặc ngày
  • chi phí giá
  • Giá bán
  • Phương pháp chi phí: hoặc là tiêu chuẩn giá hoặc giá trung bình

Chỉ số hoá giá tính công

Khi các phương pháp tính chi phí là giá trung bình trong các form sản phẩm, bạn có thể sử dụng một nút Update, bên cạnh trường Chi phí, mở ra một form để thay đổi giá.

Tóm lại, mỗi nhân viên của công ty tương ứng, trong hầu hết các trường hợp, để:

  • Đối tác
  • Một form nhân viên,
  • Một tài khoản người dùng trong hệ thống.

Và mỗi vị trí công việc của công ty tương ứng với một sản phẩm.

Thời gian cập nhật giá thanh toán nhân công

Theo mặc định, các chi phí theo giờ của người lao động được tính bằng chi phí tiêu chuẩn của sản phẩm liên quan đến nhân viên đó. Nhưng nếu bạn cài đặt các module Hợp đồng lao động nó có thể quản lý các hợp đồng khác nhau. Các chi phí theo giờ của người lao động được tự động tính toán từ hợp đồng lao động của họ khi họ nhập dữ liệu bảng chấm công của họ.

Để làm được điều này, phần mềm sử dụng một yếu tố được xác định trong hợp đồng (ví dụ, loại hợp đồng, tiền lương, lịch làm việc, vv). Lý tưởng nhất, yếu tố này nên đưa vào tài khoản chi phí lương, thuế, bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến tiền lương.
Xác định loại lao động khác nhau để gán quyền Ngày nghỉ cho các nhóm nhân viên khác nhau

Bạn phải tạo ra và gán các hạng mục nhân viên cho nhân viên để có thể chỉ định và quản lý ngày nghỉ và phân bổ các yêu cầu theo loại. Bạn có thể xác định loại nhân viên từ menu Nhân sự ‣ Cấu hình ‣ Nhóm nhân viên. Đối với một nhóm mới, xác định tên của nó trong nhóm. Một nhóm cũng có thể được gán với một nhóm cha.

Xác định thanh toán tiền công và chi phí của người lao động_1

Ví dụ về chỉ định nhóm cho người lao động

Để liên kết một nhân viên vào một nhóm nhân viên, mở form nhân viên thông qua menu Nhân sự -> nhân sự -> nhân viên. Trong Tags, bạn có thể gán nhiều hơn một loại cho một nhân viên.

Xác định thanh toán tiền công và chi phí của người lao động_2

Bây giờ, khi bạn tạo một ngày nghỉ mới hoặc yêu cầu ngày nghỉ từ menu Yêu cầu ngày nghỉ thuộc Nhân sự -> Ngày nghỉ, nếu chế độ phân bổ của bạn là nhân viên thuộc nhóm, sau đó bạn phải chọn một nhóm được xác định trước. Sau đó yêu cầu sẽ được áp dụng đối với tất cả những nhân viên thuộc các nhóm được lựa chọn. Ví dụ, bạn có thể tạo một yêu cầu cấp cho người lao động thuộc nhóm Kinh doanh, họ sẽ được quyền nghỉ ít hơn so với số ngày nghỉ còn lại của các nhân viên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here