1. Cấu trúc lương

Để xây dựng Cấu trúc lương, bạn đi đến menu Nhân sự -> Cấu hình -> Trả lương -> Cấu trúc lương

Cấu trúc lương và hợp đồng lao động_1

Bạn có thể cấu hình các thông tin sau:

  • Tên: Tên cho một cấu trúc lương.
  • Tham chiếu: Một mã cho một cấu trúc lương. Nó phải là duy nhất.
  • Cấu trúc cha: Chọn một cấu trúc có quy tắc mà bạn muốn kế thừa.
  • Quy tắc tính lương: Thêm các quy tắc lương mà bạn muốn cung cấp theo cấu trúc của bạn.

Sau khi nhập các thông tin cấu trúc lương nhấp Lưu.

2. Hợp đồng lao động

Chúng ta cần phải xác định một hợp đồng cho người lao động sẽ được sử dụng trong các phiếu lương. Sử dụng menu Nhân sự -> Nhân sự -> Hợp đồng, bạn có thể xác định hợp đồng.

Cấu trúc lương và hợp đồng lao động_2

Cài đặt mô-đun bổ sung thêm cho cách tính lương các trường sau đây về hợp đồng

  • Cấu trúc tiền lương: cấu trúc lương cho phiếu lương.
  • Trả lương theo lịch cố định (Scheduled Pay): Khi một mức lương / tiền công được dự kiến sẽ được thanh toán. ví dụ hàng tháng, hàng tuần, hàng quý, vv

Sau khi nhập các thông tin hợp đồng nhấp Lưu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here