Trong quy trình Mua hàng, việc xác định được giá vốn của sản phẩm là điều Doanh nghiệp nào cũng phải làm. Odoo rất linh hoạt trong việc hỗ trợ một số phương pháp tính toán và tự động cập nhật giá xuất kho sản phẩm.

  • Giá tiêu chuẩn: thường cố định, được đánh giá lại tự động và định kỳ.
  • Giá trung bình: được cập nhật khi có bất kỳ hàng hóa mới nào nhập kho
  • Giá thực tế: Được xác định trên từng hàng hóa theo giá nhập kho

Các chế độ quản lý giá đối với sản phẩm được thể hiện trong tab Mua sắm tại form sản phẩm. Trên mỗi sản phẩm riêng biệt, bạn có thể chọn nếu bạn muốn áp dụng giá tiêu chuẩn, giá trung bình hay giá thực tế.

Các phương pháp tính giá_1

Giá này được sử dụng để xác định giá trị hàng tồn kho và đại diện cho giá vốn sản phẩm, bao gồm trong giá đó là tất cả mọi chi phí liên quan trực tiếp đến chi phí giao nhận hàng hóa. Mức giá của bạn có thể bao gồm các yếu tố như sau:

  • Giá mua từ nhà cung cấp,
  • Phí giao hàng,
  • Chi phí sản xuất,
  • Phí lưu kho.

Giá tiêu chuẩn

Thiết lập Giá tiêu chuẩn có nghĩa là giá vốn sản phẩm được cố định bằng tay cho từng sản phẩm trong các trường Giá vốn. Điều này thường được đánh giá lại mỗi năm một lần dựa trên mức giá vốn trung bình, chi phí sản xuất.

Bạn thường sử dụng Giá tiêu chuẩn để quản lý các sản phẩm mà giá hầu như không thay đổi trong suốt cả năm. Ví dụ, Giá tiêu chuẩn có thể được sử dụng để quản lý sổ sách.

Những chi phí có thể được cố định cho cả năm mang lại lợi thế nhất định:

– Bạn có thể căn cứ vào giá bán trên giá vốn sản phẩm và sau đó áp dụng biên độ giá hơn là một áp dụng một mức giá cố định cho mỗi sản phẩm.
– Kế toán được đơn giản bởi vì có một mối quan hệ trực tiếp giữa các giá trị của hàng tốn kho và số lượng của các mục nhận được.

Để đánh giá lại định kỳ tự động của giá tiêu chuẩn, bạn có thể sử dụng các hành động Cập nhật về form sản phẩm, cho phép bạn cập nhật giá của tất cả các sản phẩm được chọn. Hệ thống sau đó sẽ tính toán lại giá cả của các sản phẩm như là một chức năng của chi phí nguyên vật liệu và các hoạt động sản xuất được đưa ra trong định tuyến.

Giá trung bình

Làm việc với giá tiêu chuẩn không cho bạn sự quản lý của giá vốn sản phẩm khi giá cả biến động theo thị trường. Đây là trường hợp cho nhiều loại hàng hóa.

Trong trường hợp này, bạn sẽ muốn Odoo tự động thiết lập giá cả để đáp ứng với từng hoạt động nhận hàng vào kho.

Từ menu Mua hàng -> Sản phẩm -> Kích chọn sản phẩm bạn muốn thay đối phương pháp tính giá -> Bấm sửa, trong tab Mua sắm/Cung ứng tại Phương pháp giá vốn bạn chọn Giá trung bình

Giá thực tế

Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương án tốt nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này.

Tính giá
Tại mỗi lần nhận hàng, giá sản phẩm được tính toán lại bằng cách sử dụng công thức kế toán sau đây:

NP = (OP * QS + PP * QR) / (QS + QR)

Trong đó:

NP: Giá mới,
OP: Giá cũ,
QS: Số lượng thực tế trong kho,
PP: Giá thanh toán cho số lượng nhận được,
QR: Số lượng nhận được.

Nếu các sản phẩm được quản lý theo phương pháp bình quân gia quyền, Odoo sẽ mở ra một cửa sổ cho phép bạn chỉ định giá của các sản phẩm nhận được ở mỗi lần nhận hàng. Giá mua được, theo mặc định, thiết lập từ các đơn đặt hàng, nhưng bạn có thể thay đổi các giá để thêm chi phí giao nhận hàng cho các sản phẩm đã nhận khác nhau.

Sau khi được xác nhận, giá cả được tự động tính toán lại và nhập vào các form sản phẩm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here