Trong bài viết Các khái niệm chính_phần 1 chúng tôi đã nêu ra một số khái niệm/thuật ngữ bạn gặp trong quá trình vận hành module Kho hàng trong Odoo, trong bài viết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu các khái niệm mới.

Dịch chuyển kho (Stock Moves)

Dịch chuyển kho là quá trình hàng hóa/nguyên vật liệu di chuyển giữa các địa điểm

Tồn kho thực tế (Quantity On Hand)

Số lượng của một sản phẩm cụ thể mà hiện tại đang ở trong một nhà kho hoặc một địa điểm

Dự báo tồn kho (Forecasted Quantity)

Số lượng sản phẩm mà bạn có thể có trong 1 nhà kho hoặc một địa điểm. Nó được tính bằng Số lượng tồn kho thực tế (Quantity On Hand) “trừ” đi Số lượng trên đơn giao hàng trong tương lại (Future Delivery Orders) “cộng” với Số lượng hàng sắp về kho (Future incoming shipment) và “cộng” với số lượng hàng được dự báo trong tương lai thông qua việc chế tạo (Future Manufactured units)

Yêu cầu cung ứng (Reordering Rules)

Quy tắc này xác định các điều kiện cho phép Odoo tự động kích hoạt một yêu cầu cung ứng (từ một nhà cung cấp hoặc một lệnh sản xuất). Quy tắc này được khích hoạt khi sản phẩm/hàng hóa trong kho đạt lượng tồn kho tối thiểu)

Cross-Dock

Cross-Dock là bước dỡ vật liệu, sản phẩm từ phương tiện vận tải này tới phương tiện vận tải khác mà không có lưu trữ ở giữa (không đi đến kho hàng, trực tiếp đi vào khi vực đóng gói – packing zone)

Drop-Shipping

Thể hiện việc dịch chuyển sản phẩm trực tiếp từ Nhà cung cấp tới tay Khách hàng của bạn mà không đi qua Kho hàng hay bất cứ địa điểm nào thuộc quản lý của Công ty bạn. Drop-shipping thường xuất hiện qua tuyến đường Make To Oder

Chiến lược dịch chuyển kho (Removal Strategies)

Bao gồm các quy tắc được sử dụng nhằm chọn sản phẩm cho một dịch chuyển kho cụ thể. Ví dụ: FIFO, LIFO, FEFO. Hay còn gọi là các phương pháp quản lý hàng tồn kho.

Putaway Strategies

Bao gồm các quy tắc được sử dụng để chọn vị trí của một sản phẩm cụ thể.

Phế liệu (Scrap)

Là một sản phẩm bị hỏng, hoặc hết hạn sử dụng thì được hủy bỏ khỏi một nhà kho/ một địa điểm cụ thể.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here