Kế toán quản trị được ví như nền tảng giúp cho nhà quản lý trong việc ra quyết định và thông qua các tài khoản kế toán quản trị thì người dùng có được thông tin cần thiết với cái nhìn tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong Odoo các tài khoản kế toán quản trị được coi như là công cụ quản lý hữu ích và là trung tâm của hệ thống.

Lưu ý:

Hệ thống tài khoản quản trị độc lập với hệ thống tài khoản tài chính thể hiện qua một số khía cạnh sau đây:

  • Đối với một số phần mềm kế toán, các tài khoản kế toán quản trị được quản lý theo dõi như là hệ thống tài khoản tài chính mở rộng – ví dụ như là sử dụng tài khoản cấp 2 cấp 3 của hệ thống tài khoản tài chính.
  • Đối với Odoo, hệ thống tài khoản quản trị được liên kết tới hệ thống tài khoản tài chính nhưng được xử lý hoàn toàn độc lập. Vậy nên người dùng có thể thêm các tài khoản quản trị mà không ảnh hưởng gì đến tài khoản tài chính.
  • Hệ thống tài khoản tài chính thì mang tính pháp lý còn hệ thống tài khoản quản trị được xây dựng theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp
  • Giống như tài khoản tài chính, người dùng sẽ tìm thấy các bút toán trong các tài khoản quản trị khác nhau. Mỗi bút toán quản trị có thể được liên kết hoặc không liên kết tới các tài khoản tài chính tuỳ theo nhu cầu của người dùng. Ngược lại, một bút toán trong kế toán tài chính có thể được liên kết tới một, một vài hoặc không có liên kết nào đến tài khoản kế toán quản trị

Cách tạo tài khoản quản trị

Người dùng theo đường dẫn sau Kế toán -> Cấu hình -> Kế toán quản trị -> Tài khoản quản trị, nhấn nút Tạo mới và hệ thống sẽ xuất hiện màn hình nhập tài khoản quản trị như sau:

Thiết lập kế toán quản trị trong Odoo_1

Lưu ý:

Đầu tiên, người dùng phải chọn đại diện phân tích phù hợp nhất với công ty của bạn trước khi nhập vào hệ thống: “nghĩa là người dùng phải căn cứ vào mục tiêu quản trị của mình để từ đó để xây dựng hệ thống tài khoản quản trị phù hợp”.
Dữ liệu mà người dùng nhìn thấy khi tạo tài khoản quản trị sẽ phụ thuộc vào các ứng dụng kinh doanh đã cài đặt trước đó.

Để tạo tài khoản quản trị người dùng cần hoàn thành các trường chính sau đây:

Tên tài khoản/Hợp đồng: Tên của tài khoản (phải là duy nhất) – thể hiện nội dung của tài khoản
Loại tài khoản: Cũng giống như tài khoản tài chính, loại View được sử dụng cho tài khoản cha – tài khoản này chỉ dùng để tạo sơ đồ phân cấp, không dùng để lưu trữ các bút toán kế toán. Loại tài khoản quản trị – dùng cho các tài khoản quản trị để ghi nhận các bút toán. Với loại hợp đồng hoặc dự án sẽ có ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Sau khi các tài khoản quản trị được cấu hình xong, người dùng có thể xem qua danh mục theo đường dẫn sau: Kế toán -> Hệ thống tài khoản -> Hệ thống tài khoản quản trị hoặc theo đường dẫn Kế toán -> Cấu hình -> Kế toán quản trị -> Tài khoản quản trị

Thiết lập kế toán quản trị trong Odoo_2

Thiết lập kế toán quản trị trong Odoo_3

Sổ nhật ký quản trị

Khi danh mục tài khoản được xây dựng xong người dùng tiếp tục thiết lập các sổ nhật ký quản trị. Các sổ nhật ký này cho phép người dùng phân loại, nhóm các bút toán để phục vụ cho mục đích quản lý phân tích thông tin của người dùng. Sổ nhật ký quản trị chia thành các loại sau đây:

  • Bán hàng: Áp dụng đối với các nghiệp vụ bán hàng
  • Mua hàng: Dành cho mua hàng và chi phí
  • Tiền mặt: Dành cho các bút toán liên quan đến tiền
  • Tổng quát: Áp dụng đối với các trường hợp còn lại
  • Tình trạng: Dùng để điều chỉnh các tài khoản khi bắt đầu hoạt động hoặc kết thúc một năm tài chính cũ (số dư đầu kỳ các tài khoản)

Thiết lập kế toán quản trị trong Odoo_4

Lưu ý:
Lúc này, sổ nhật ký quản trị đã có thể kết nối với sổ nhật ký tài chính của người dùng, hệ thống Odoo đã cho phép người dùng hạch toán các bút toán phân tích.

Ví dụ: Khi người dùng nhập hoá đơn cho khách hàng hệ thống sẽ tự tìm kiếm sổ nhật ký quản trị dạng “bán hàng”.

Để làm được điều này người dùng thực hiện theo đường dẫn sau Kế toán -> Cấu hính -> Sổ nhật ký -> Sổ nhật ký chọn sổ nhật ký bán hàng kích vào nút Chỉnh sửa, ở mục Sổ nhật ký quản trị chọn sổ nhật ký quản trị bán hàng.

Thiết lập kế toán quản trị trong Odoo_5

Thiết lập kế toán quản trị trong Odoo_6

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here