Bài viết này sẽ tóm tắt các liên kết giữa tài khoản kế toán với các nghiệp vụ thông thường

Ghi sổ kép

Odoo tự động tạo ra tất cả các bút toán liên quan đến mỗi giao dịch của bạn như hóa đơn khách hàng, chi phí bán hàng, dịch chuyển hàng tồn kho..v.v Odoo sử dụng các quy tắc của hệ thống ghi sổ kép, tất cả các bút toán được cân bằng tự động (Tổng các khoản ghi nợ = Tổng các khoản ghi có)

Phương pháp Kế toán dồn tích và Phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền

Odoo hỗ trợ cả hai phương pháp Kế toán dồn tích và Kế toán dựa trên dòng tiền. Điều này cho phép bạn báo cáo doanh thu/chi phí tại thời điểm giao dịch xảy ra (Kế toán dồn tích) hoặc khi thanh toán được thực hiện – hoặc khi bạn nhận được thanh toán (Kế toán dựa trên dòng tiền)
Quản lý Đa công ty

Odoo cho phép bạn quản lý một vài công ty với cùng một cơ sở dữ liệu (các công ty con trong một công ty tổng, các chi nhánh) Mỗi một công ty sở hữu một bảng tài khoản kế toán và những luật lệ riêng. Bạn có thể nhận được báo cáo hợp nhất theo quy tắc hợp nhất của riêng bạn.

Người dùng có thể truy cập vào nhiều công ty nhưng chỉ được phép làm việc tại một công ty trong 1 thời điểm.

Quản lý đa tiền tệ

Mỗi một giao dịch phát sinh đều được ghi nhận bởi đồng tiền mặc định của Công ty. Đối với những giao dịch diễn ra bởi loại tiền tệ khác, Odoo sẽ ghi nhận cả hai giá trị và quy đổi về đồng tiền mặc định của công ty. Odoo có thể tính toán được lãi/lỗ của tỷ giá sau khi ghi nhận tất cả các bút toán trong sổ nhật ký.

Tỷ giá tiền tệ được cập nhật hàng ngày thông qua yahoo.com và các dịch vụ web online.

Tiêu chuẩn quốc tế

Phân hệ kế toán trong Odoo hỗ trợ trên 50 quốc gia trên thế giới. Odoo thực hiện các chuẩn mực kế toán chung cho tất cả các nước và phát triển các module cụ thể cho đặc trưng kế toán của từng nước như: biểu đồ tài khoản, các khoản thuế hoặc giao diện ngân hàng.

Ứng dụng Kế toán chuẩn mực của Odoo hỗ trợ:
– Kế toán Anglo-Saxon (U.S, U.K, và các nước nói tiếng Anh như Ireland, Canada, Úc…) nơi chi phí vốn hàng bán được ghi nhận khi sản phẩm được bán/chuyển giao
– Kế toán Châu Âu, nơi chi phí này được hạch toán khi ghi nhận hóa đơn từ nhà cung cấp
– Kế toán Storno (Italy), nơi các hóa đơn hoàn tiền được ghi tín dụng/ghi nợ thay vì quay trở lại các bút toán ban đầu.

Odoo cũng có hỗ trợ ứng dụng để thực hiện các bút toán theo quy định IFRS.

Khoản phải thu và Khoản phải trả

Theo mặc định, Odoo sử dụng một tài khoản duy nhất cho các mục phải thu và một cho các mục phải trả, bạn có thể tạo tài khoản riêng biệt cho từng đối tác, tuy nhiên điều đó không cần thiết.

Khi phát sinh các giao dịch liên quan đến khách hàng hoặc Nhà cung cấp, Odoo sẽ cung cấp cho bạn các báo cáo để thực hiện phân tích cho từng khách hàng/nhà cung cấp như khai báo của khách hàng, doanh thu khách hàng, hạn thanh toán…

Báo cáo tài chính

Trong Odoo, bạn có thể tạo các báo cáo tài chính thông qua thời gia thực, báo cáo trong Odoo bao gồm bao gồm từ các báo cáo kế cơ bản đến cáo báo cáo quản lý nâng cao, báo cáo trong Odoo bao gồm:

– Bảng cân đối kế toán
– Kết quả hoạt động kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Module Báo cáo của Odoo cho phép bạn tùy chỉnh tạo nên các báo cáo của riêng bạn.

Tự động cập nhật sao kê ngân hàng

Bản đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng là một quá trình phù hợp với những thay đổi số dư tài khoản ngân hàng của bạn, được cung cấp bởi ngân hàng, tới các giao dịch kế toán trong sổ cái chung.

Odoo thực hiện bản đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng một cách dễ bằng bởi hệ thống thường xuyên cập nhật các dòng sao kê từ ngân hàng của bạn trực tiếp vào tài khoản của bạn trong Odoo. Điều này giúp bạn có thể theo dõi sát sao dòng tiền của mình mà không cần phải đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến hoặc đợi sao kê tài khoản bằng giấy.

Odoo cũng tăng tốc độ điều giải tài khoản ngân hàng của kết hợp hầu hết các dòng báo cáo biến động số dư để hoàn thành các bút toán kế toán. Odoo cũng đồng thời ghi nhớ cách bạn xử lý dòng biến động số dư và cung cấp thông tin các giao dịch cho sổ nhật ký chung.

Các khoản thuế phải trả

Odoo tổng hợp tất cả các giao dịch kế toán của bạn cho kỳ tính thuế và sử dụng tổng đó để tính toán nghĩa vụ thuế của bạn. Bạn có thể kiểm tra các khoản thuế phải trả, các khoản được khấu hao bằng cách chạy Báo cáo thuế của Odoo.

Định giá hàng tồn kho

Odoo hỗ trợ định giá tồn kho theo định lỳ và định giá tồn kho tự động. Các phương pháp tính giá được tính hợp sẵn là: theo giá tiêu chuẩn, giá trung bình, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước.

Tính toán lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng là phần thu nhập của Doanh nghiệp bạn sau khi đã trừ đi tất cả chi phí và thuế. Odoo tự động tính toán thu nhập của bạn trong bất cứ thời gian thực nào không nhất thiết là phải đến kết thúc chu kỳ tài chính.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here