1. Tạo một người dùng mới (new user)

Từ module Thiết lập, đi tới menu phụ Người dùng -> Người dùng và click vào “Tạo”
(Configuration -> Users -> Users -> Create)

Thêm tên của nhân viên bán hàng, một địa chỉ email cá nhân của họ – địa chỉ mà họ dùng để đăng nhập vào hệ thống Odoo – và một ảnh đại diện của nhân viên (nếu có)

Tạo tài khoản cho nhân viên bán hàng mới_1

Dưới tab “Quyền truy cập” (Access Rights), bạn có thể chọn những ứng dụng mà người dùng có thể sử dụng và truy cập. Mức độ phân quyền khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng. Đối với ứng dụng Bán hàng bạn cần chọn giữa 3 mức độ quyền truy cập

  • Người sử dụng (See own leads – chỉ xem dữ liệu của mình): người dùng chỉ có thể truy cập vào data của họ.
  • Xem/thao tác tất cả các dữ liệu (See all leads – xem tất cả dữ liệu): người dùng có thể truy cập vào tất cả các bản ghi của mọi nhân viên bán hàng khác trong module Bán hàng.
  • Quản lý (Manager): người dùng có quyền truy cập và cấu hình module Bán hàng cũng như là quản lý số liệu báo cáo.

Khi bạn hoàn thành việc chỉnh sửa form người dùng này, hãy click vào “Lưu” (Save)., một email mời sử dụng hệ thộng sẽ được tự động gửi tới người dùng, tại đó họ sẽ có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của họ trên hệ thống

Tạo tài khoản cho nhân viên bán hàng mới_2

2. Đăng ký người dùng của bạn vào đội bán hàng của họ

Người dùng của bạn hiện tại đã được đăng ký trong Odoo và có thể đăng nhập vào phiên làm việc của họ. Bạn cũng có thể thêm họ vào một đội bán hàng mà bạn lựa chọn. Từ module Bán hàng, đi tới bảng điều khiển và click vào nút “Thêm” của đội bán hàng bạn lựa chọn, sau đó đi đến Thiết lập

(Sales -> Dashboard -> More -> Settings)

Tạo tài khoản cho nhân viên bán hàng mới_3

Sau đó, dưới trường thông tin Thành viên (Team Members), lick vào “Thêm” (Add) và lựa chọn tên của nhân viên bán hàng của bạn từ danh sách thả xuống. Như vậy, nhân viên bán hàng đã được thêm thành công vào đội bán hàng.

Tạo tài khoản cho nhân viên bán hàng mới_4

Bạn hoàn toàn có thể thêm một nhân viên bán hàng từ trong thông tin của đội bán hàng ngay cả trước khi họ được tạo tài khoản người dùng trong Odoo. Theo dõi hình ảnh phía trên, bạn chỉ cần click vào “Tạo” (Create) một form người dùng mới sẽ được mở ra và khi bạn hoàn thành đăng ký người dùng, họ sẽ được gán trực tiếp vào đội bán hàng bạn đang sử dụng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here